Bản quyền phần mềm thuộc Bộ Tư pháp
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
Website: http://moj.gov.vn

Thông báo:

    - Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (https://khaisinhdientu.moj.gov.vn): Cung cấp các chức năng, tiện ích phục vụ đăng ký, quản lý, cấp bản sao trích lục hộ tịch hộ tịch có liên quan đến đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và Sở Tư pháp cấp tỉnh. Đối với các hồ sơ đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm nhập dữ liệu) sẽ được Phần mềm chuyển sang Bộ Công an để cấp Số định danh cá nhân, đảm bảo việc cấp Giấy khai sinh có Số định danh cá nhân theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014;
    - Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung (https://hotichdientu.moj.gov.vn): Cung cấp các chức năng, tiện ích phục vụ đăng ký, quản lý, cấp bảo sao trích lục hộ tịch đối với các phân hệ đăng ký hộ tịch còn lại, đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật về Hộ tịch;
    - Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch (https://quanlyhotich.moj.gov.vn): Cung cấp các chức năng phục vụ báo cáo thống kê, tra cứu, xem chi tiết dữ liệu theo phạm vi quản lý hộ tịch, triển khai cho UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện, Sở Tư pháp cấp tỉnh và Bộ Tư pháp;
    - Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người dùng (https://hotichnguoidung.moj.gov.vn): Triển khai cho Sở Tư pháp cấp tỉnh và Bộ Tư pháp trong đó: cho phép Sở Tư pháp có thể quản lý thông tin tài khoản của tất cả các công chức tư pháp – hộ tịch cấp huyện và cấp xã trên toàn địa bàn tỉnh / thành phố, Bộ Tư pháp quản lý thông tin tài khoản trên toàn quốc;

    Vậy Bộ Tư pháp trân trọng thông báo.